Ewe Proverbs

Ewe Proverbs

  • aNiGa sEsE gakE agama Do an afc aNi blEwuu.
  • Anyigba sese gake agama do an afo anyi blewuu.
  • aKa lE tomE gakE mENa Ti FE vEviE NENE o.
  • Akpa le tome gake menya tsi fe vevie nyenye o.
  • vinyE Kc NuiE ElabE Elo FE MuKEa EvE FE MuKEE.
  • Vinye kpo nyuie, elabe elo fe nukpea eve fe nukpee.
  • Lagla xoxo mE Fo na dEtsi o.
  • Lagla xoxo me ƒo na detsi o.