Akan (Twi) Proverbs

Akan (Twi) Proverbs

 • bEre annuru annuru a, etra.
 • Bere annuru annuru a, etra.
 • dua baako nndanE kwaye.
 • Dua baako nndane kwaye.
 • nokwarE ye ayarEsa.
 • Nokware ye ayaresa.
 • nubil yini ku pii kugli.
 • Nubil yini ku pii kugli.
 • aNiGa sEsE gakE agama Do an afc aNi blEwuu.
 • Anyigba sese gake agama do an afo anyi blewuu.
 • abcfran bc nnwa na ombc akyEkyEdEe.
 • Abofra bo nnwa na ombo akyekyedee.
 • bcfre a eye de na abaa da asEe.
 • Bofre a eye de na abaa da asee.
 • adEe Nina dan asuahunu.
 • Adee nyina dan asuahunu.
 • mako Ninaa mpatu mmErE.
 • Mako nyinaa mpatu mmere.
 • nuni nyEri o dini?
 • Nuni nyeri o dini?
 • cbanyansafoc yEbu no be, yennka no asem.
 • Obanyansafuo yebu no be, yennka no asem.
 • asem ye dEn se den ara a yenfa sEkan ntwa.
 • Asem ye den se den ara a yenfa sekan ntwa.
 • Etiri koro nkc agyina.
 • Etiri koro nko agyina.
 • moko Enmee tsohE ni Eye yE kccycc abo.
 • Moko enmee tsohe ni eye ye kooyoo abo.
 • aKa lE tomE gakE mENa Ti FE vEviE NENE o.
 • Akpa le tome gake menya tsi fe vevie nyenye o.
 • wotEna dufckyEe so di bcfre a wo to fc, wano nso fc.
 • Wotena dufokyee so di bofre a wo to fo, wano nso fo.
 • funtunfunEfu nE denkyemfunEfu, wcn afuru bom nanso worEdidi a na wcrEko, Efiri se aduanE de yetE no wc mEnEtwitwiE mu.
 • funfunfunefu ne denkyemfunefu, won afuru bom nanso woredidi a na woreko, efiri se aduane de yete no wo menetwitwie mu.
 • eparE wo a, wosua nyansa.
 • Ɛpare wo a, wosua nyansa.
 • obi akcnndcdEe ne odompo nsono.
 • Obi akonndodee ne odompo nsono.
 • konkontE animguasE ama nkruma Enya ferE.
 • Konkonte animguase ama nkruma enya fere.
 • yennom nsuo ntwen cpe.
 • Yennom nsuo ntwen ope.
 • panyin a ctEna fiE ma mmcfra wE nanka no, yEbu nankawEfoc a cka ho.
 • Panyin a otena fie ma mmofra we nanka no, yebu nankawefuo a oka ho.
 • nyansapc wosanE no badwEmma.
 • Nyansapo wosane no badwemma.
 • obi nnim a, obi kyEre.
 • Obi nnim a, obi kyere.
 • nEa cwc aka no pen no suro sonsono.
 • Nea owo aka no pnn no suro sonsono.
 • praye se woyi baako a na Ebu; wokabomu a Embu.
 • Praye se woyi baako a na ebu; wokabomu a embu.
 • hwimhwim adEe kc srcsrc.
 • Hwimhwim adee kɔ srosro.
 • fefe na efe se cbaa tu mmirika a cbe sc nE nofo mu, eNe se ebe tE atc.
 • fefe na efe se obaa tu mmirika a obe so ne nofo mu, enye se ebe te ato.
 • nsuo a edc wo na ekc wahina mu.
 • Nsuo a edo wo na eko wahina mu.
 • ahunubipen, nti na asErEwa rEgyEgyE nE ba agoro a na wayi nani ato nkyEn.
 • Ahunubipen, nti na aserewa regyegye ne ba agoro a na wayi nani ato nkyen.
 • anoma anntu a, obua da.
 • Anoma anntu a, obua da.
 • vinyE Kc NuiE ElabE Elo FE MuKEa EvE FE MuKEE.
 • Vinye kpo nyuie, elabe elo fe nukpea eve fe nukpee.
 • Lagla xoxo mE Fo na dEtsi o.
 • Lagla xoxo me ƒo na detsi o.