Tag: Adinkra Language

 • Crocodile

  Language Adinkra English Akan denQem Denkyem Ewe lo Lo Ga baa Baa Dagbani Nabiga Nyabiga

 • I love you

  Language Adinkra English Akan mEC dc woC Me do wo Ewe mEC lc woC Me lo wo Ga mi sumc bo Mi sumo bo Dagbani mbora mi Mbora mi

 • Please

  Language Adinkra English Akan mECpa woC Qew Mepa wo kyew Ewe meDekuku Medekuku Ga ofane Ofaine Dagbani dim solo Dim soloh

 • I am good!

  Language Adinkra English Akan mEC hoC ye Me ho ye Ewe mEC fo Me fo Ga mi ye ojoGaMM Mi ye ojogbann Dagbani alaafECEC Alaafee

 • How are you? – Adinkra

  Language Adinkra English Akan woC hoC tEC sen? Wo ho te sen? Ewe efoCa? Efoa? Ga tE oycc teMM? Te oyoo tenn? Dagbani ka di bEC wula? Ka di be wula?

 • Welcome

  Language Adinkra English Akan aqaaba Akwaaba Ewe woCEzc Woezo Ga aCtuu Atuu Dagbani maraaba Maraaba Akan sentence Response mEC ma woC aqaaba yaa Me ma wo akwaaba Yaa Ewe Sentence Response efoCa? mEC fo. Efoa? Me fo.

 • Thank you

  Language Adinkra English Akan mECdaasi Medaase Ewe aPE na woC Akpe Ga oyi wala doM oyi wala don Dagbani m paJiya M payiya