Tag: Moderation

  • Belly

    Adinkra kaadi omusuM see ni otsc yakagbcmc. Ga Kaadi omusun see ni otso yakagbomo. English Do not allow the belly to make you useless.